Sosyal milliyetçilik

Sosyal milliyetçilik, sosyalizm ve milliyetçiliğin birleştiği bir siyasi ideolojidir.

Şevket Süreyya Aydemir, Kadro dergisinde bu kavramdan "İnkılabın ideolojisi: Sosyal milliyetçiliğin zaferi" diyerek bahsetmiştir.

Bu ideoloji, Kemalizm ile alakalıdır. Faşizm ve Nasyonal sosyalizm ile ilgisi yoktur.

Yine bu dergide, "İmtiyazsız, sınıfsız bir millet kuruluşu: Sosyal milliyetçilik.

Yeni devrin bu yeni meyvesinin, hareket halinde, icraat halinde, fikir halinde bu topraklardan doğması, bu milletin içinden fışkırması lazımdı. Her şeye rağmen; yani her zaman sonradan uyan, her zaman geride kalanların bütün dar ve müteassıp mukavemetlerine rağmen bu doğum tahakkuk edecekti. Nitekim öyle oldu: İktisatta devletçilik, fikirde ve kültürde devletçiliik, politikada devletçilik...

İmtiyazsız, sınıfsız bir millet fikri, yahut sosyal bir milliyetçilik ideolojisi Türk inkılabının maddi ve ameli inkişafile birleşince inkılap kendi mefhumunu da bulmuş oldu. Çünkü inkılap mefhumsuz olmazdı. Çünkü zaten her inkılap bir mefhumun, sezilen veya idrak olunan bir fikrin hayata tatbikidir. Binaenaleyh Türkiye hem bir inkılaba girişti. Hem de bu inkılabın mefhumunu ve ideolojisini yarattı.

...

Mesela Cumhuriyet şekli gerek sosyalizmde, gerek liberal demokraside müşterek olabilir. Fakat planlı iktisatla liberal demokrasinin hiçbir tedahül tarafı yoktur. Buna mukabil planlı iktisat sosyalizm ile bir milli kurtuluş hareketinde pek ala müşterek bir kategori olabilir. Fakat bu tedahül bu nizamların kendi hususi mahiyetlerini inkar etmeleri demek değildir. Mesela sosyalizm veya komünizm deyince akla derhal sınıf diktatörlüğü ve proletaryanın bir ihtilal ile milletin üstünde hakimiyeti gelir. Nitekim aynı sınıfi mahiyet liberal demokraside de vardır. Halbuki mesela Türk milli kurtuluş hareketinde hem sosyalist, hem de liberal sınıf diktatörlüğü reddolunmuştur ve bir milli kurtuluş hareketi, bilhassa bu sınıf diktatörlüklerini reddetmekledir ki, bu nizamlardan ayrılır. Yani milli kurtuluşta millet bünyesi üstünde yükselen ve iktisadi menfaatte millet bütünlüğünü üstün tutan yeni ve sosyal bir milliyetçilik vasfını alır." denmektedir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    [1]

    1. "Institut für Orient- und Asienwissenschaften / Kadro [1722] | Şevket Süreyya Aydemir, " Sosyal Milliyetçiliğin zaferi", Kadro, İlkkanun - Sonkanun 1934-1935, Sayı:35-36 Sayfa: 5 - 6, 8 - 9". digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de. 16 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2021.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.