Meclis-i Mebusan 1. dönem mebusları listesi

1877 Mart-Haziran Osmanlı Meclis-i Mebusanı veya I. Meclis-i Mebusan, Türk tarihinde halk oylarıyla seçilen ilk meclistir. 18 Mart - 28 Haziran 1877 tarihleri arasında görev yaptı.

18 Mart 1877'de çalışmalarına başlayan meclisin üyeleri, vilâyet, liva ve kazaların idare meclisleri üyeleri arasından seçildi. Seçilmek için 25 yaş esas alınması, ayrıca seçilebilmek için, az çok emlâk sahibi olmak şartı konmuştu. Seçimlerin sonucunda, her vilâyet belirtilen sayıdaki mebus seçerek İstanbul'a gönderemedi. Tunus, Mısır, Romanya, Sırbistan ve Karadağ mebus göndermedi. İç işlerinde serbest olan bu vilayetler mebus göndermeye kendilerini mecbur hissetmedi. 69 üyesi Müslüman, 46 üyesi gayrimüslim olmak üzere 115 üyeden oluşan ilk Meclis-i Mebusan'ın başlıca özelliği, imparatorluk içine yayılmış çeşitli etnik gruplardan (Türk, Arap, Kürt, Laz, Ulah, Arnavut, Boşnak, Rum, Ermeni, Bulgar, Yahudi vb.) oluşmasıydı. Meclis 28 Haziran 1877'de dağıldı.

Mebuslar

VilayetMebusDini Mensubiyeti
Adana
Kozan, İçel, Payas
Hoca Mustafa EfendiMüslüman
Musabalıoğlu Kâzım Bey
Bızdıkoğlu Kirkor EfendiGayrimüslim
Ankara
Bozok, Kayseri, Kırşehir
Süleyman Refik EfendiMüslüman
Hacı Abdi Bey
Altıntop Mikael EfendiGayrimüslim
Aydın
İzmir, Saruhan, Menteşe
Yenişehirlizade Ahmet EfendiMüslüman
Hacı Mehmed Efendi
Ragıp Bey
Yanako EfendiGayrimüslim
Agop Efendi
Bağdat
Musul, Şehr-i Zor, Süleymaniye, Kerbela, Hille, Amare
Abdurrahman Vasfi BeyMüslüman
Abdürrezzak Efendi
Menahem EfendiGayrimüslim
Basra
Necid, Ihsa
Seçilen olmadı
Bosna ve Hersek
Saray, İzvornik, Banaluka, Trovnik, Behke
Murad BeyMüslüman
Fehim Bey
Mehmed Bey
İbrahim Bey
Ali Efendi
Yaver Efendi
Petraki EfendiGayrimüslim
Yozo Efendi
İstefan Efendi
Sava Efendi
Cezayir-i Bahr-i Sefid
Biga, Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Kıbrıs
Şeyh Nuri EfendiMüslüman
Mehmed Bey
Hacı Vasilaki EfendiGayrimüslim
Zafiraki Efendi
Nikolaki Efendi
Dersaadet (İstanbul)
İzmit, Çatalca
Ahmed Vefik PaşaMüslüman
Ahmed Hilmi Efendi
Hasan Fehmi Efendi
Hacı Ahmed Efendi
Astarcılar Kahyası Hacı
Ahmed Efendi
Sebuh Maksutyan EfendiGayrimüslim
Hüdaverdizade Ohannes Efendi
Nikolaki Sulidi Efendi
Vasilaki Seragiyoti Bey
Sarraf Avram Aciman Efendi
Diyarbekir
Mardin, Siirt, Malatya
Hoca Mehmed Mesud EfendiMüslüman
Hacı Hafız Mahmut Vecdi Efendi
Osep Kazazyan EfendiGayrimüslim
Edirne
Tekirdağ, Gelibolu, Filibe, İslimiye
Şerif BeyMüslüman
Rıfat Efendi
Rasim Bey
Hasanağazade Hüsnü Bey
Rupen EfendiGayrimüslim
Yorgaki Efendi
Yorgiyo Atinadoros Efendi
Ceritoğlu Panayotaki Efendi
Erzurum
Çıldır, Kars, Beyazıd, Erzincan
Şeref Beyoğlu Ahmed Muhtar EfendiMüslüman
Hacı Rauf Bey
Hallaçyan EfendiGayrimüslim
Taniyel Karaciyan Efendi
Girit
Hanya, Resmo, Kandiye, İsfakiye, Laşid
Halil Rami EfendiMüslüman
Halep
Maraş, Urfa, Zor
Müderris Said EfendiMüslüman
Müftüzade Abdünnafi Efendi
Hüseyin Hüsnü Efendi
Karaca Manok EfendiGayrimüslim
Hicaz
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere
Seyyid Ahmed EfendiMüslüman
Seyyid Abdullah Efendi
Hüdavendigâr (Bursa)
Karesi, Afyon, Kütahya
Şeyh Bahaeddin EfendiMüslüman
Rıza Efendi
Pavlidi EfendiGayrimüslim
Sahak Yavrumyan Efendi
İşkodraToydanzade Sami BeyMüslüman
Yusuf Ziyaeddin Efendi
Angeli EfendiGayrimüslim
Filip Efendi
Kastamonu
Bolu, Sinop, Kangiri
Hacı Mustafa BeyMüslüman
Salim Efendi
Konya
Teke, Hamid, Niğde, Burdur
Çelebi Hüseyin EfendiMüslüman
Hacı Fasih Efendi
Değirmencioğlu Simonaki EfendiGayrimüslim
Kosova ve Sofya
Üsküp, Debre, Yenipazar, Niş, Şehirköy
Şehsüvar BeyMüslüman
Süleyman Bey
Feyzi Efendi
Zahari EfendiGayrimüslim
Peşo (Petko) Efendi
Mamuret-ül-Aziz
Ergani
Seçilen olmadı[lower-alpha 1]
Selanik
Serez, Dırama, Manastır
Mehmed Tahir PaşaMüslüman
İbrahim Namık Bey
İsmail Rasih Bey
Hacı Süleyman Efendi
Rıfat Bey
Mihalaki BeyGayrimüslim
Yorgi Efendi
Dimitri Efendi
İstefan Tadi Efendi
Avram Efendi
Vasilaki Papazoğlu
Sivas
Amasya, Şarkikarahisar
Mehmed Ali EfendiMüslüman
Hacı Ahmed Bey
Agob Şahinyan EfendiGayrimüslim
Suriye
Beyrut, Şam, Hama, Trablusşam, Havran, Belka
Hüseyin EfendiMüslüman
Halid Efendi
Halidazade Yusuf Ziya Efendi
Nikola Nakkaş EfendiGayrimüslim
Nikolaki Nevfel Bey
Trablus-i Garbî
Cebel-i Garbî, Fizan, Bingazi, Humus
Müderris Mustafa Hamdani EfendiMüslüman
Süleyman Kapudan Efendi
Trabzon
Batum, Gümüşhane
Hacı Emin EfendiMüslüman
Ali Efendi
Yorgaki Karvonidi EfendiGayrimüslim
Tuna
Rusçuk, Varna, Vidin, Tulca, Tırnova
Ali PaşaMüslüman
Plevneli Nuri Bey
İzladizade Şakir Bey
Tolçili Dimitraki BeyGayrimüslim
Tolçili İstefaniki Efendi
Rusçuklu Petraki Efendi
Van
Muş
Seçilen olmadı
Yanya
Tırhala, Ergiri, Preveze, Berat
Mustafa BeyMüslüman
Ali Naki Bey
Veysel Bey
Nikolaki Çanaka EfendiGayrimüslim
Algivyadi Lambi Efendi
Argiri Kantarcı Efendi
Yemen
San'a, Hudeyde, Asir, Taiz
Şeyh Ali EfendiMüslüman
Seyyid Mehmed Efendi

Notlar

  1. 1864 Vilâyet Nizamnâmesi ile sancak halinde teşkilâtlandırılan ve Diyarbekir Vilâyeti’ne tâbi olan Mamuratülaziz Sancağı; 1867’de Mamuratülaziz Merkez, Arapgir, Ergani Madeni, Malatya, Hısnımansûr (Adıyaman) ve Palu Kazalarından oluşuyordu. 1871’de yönetiminde çıkan bazı aksaklıklar sebebiyle Mamuratülaziz, Diyarbekir Vilâyeti’nden ayrılarak müstakil bir sancak haline getirildi. 1877 yılında ise vilayet olan Mamuratülaziz’e,1892’de Malatya ve Dersim’de katıldı. Birinci Meşrutiyetin ilanı sonrası, 1876 yılının sonaylarında başlayan Birinci Dönem Meclis-i Mebusan’ın seçimleri sırasında Mamuratülaziz,seçim bölgesi Diyarbekir Vilayetine bağlı olarak Mamuretülaziz ve Ergani Madeni seçim bölgesi olarak, İkinci Dönem seçimlerinde ise Mamuratülaziz Vilayeti seçim bölgesi olarak kayıtlara geçti.[1]

Kaynakça

  1. Yedek, Şahin (2017). Çılğın, Zeynel (Ed.). "Meclis-i Mebusan'da Mamuretülaziz (Elazığ) Mebusları ve Faaliyetleri (1877-1920)". Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (10). Munzur Üniversitesi. ss. 5-18. Erişim tarihi: 25 Kasım 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.