Meclis-i Mebusan 2. dönem mebusları listesi

1877-1878 Osmanlı Meclis-i Mebusanı veya II. Meclis-i Mebusan Osmanlı Meclis-ı Umumisi'nin alt kanadı olan Meclis-i Mebusan'ın II. dönemidir. Meclis, 13 Aralık 1877 - 14 Şubat 1878 tarihleri arasında görev yaptı.

13 Aralık 1877'de toplandı. Bu dönem mebusları da aynen birincide olduğu gibi seçilerek gelmişlerdir. Mebus sayısı 56'sı müslim, 40'ı gayrimüslim olmak üzere 96’ya düşmüştür. Başkanlığa İstanbul mebusu Hasan Fehmi Efendi, ikinci başkanlığa Hovhannes Efendi getirildi. Çalışmaları, 1877-1878 tarihleri arasında yaşanan Türk-Rus savaşı, 93 Harbi'ne rastlayan Meclis, yasa tasarılarını bir yana bırakarak hükûmet icraatını ve savaşın yönetimini görüşmeye başladı. Sonunda eleştirilerin kendisine kadar uzamasından tedirgin olan II. Abdülhamit, 14 Şubat 1878 tarihinde Meclis-i Mebusan’ı anayasanın 7. maddesinde kendisine tanınan yetkiye dayanarak ve Ayan Meclisi aldığı karar ile süresiz olarak tatil etmiştir. 30 yıl süren tatil sonunda hayatta kalan iki Âyan üyesi 1908'de toplanan meclise dahil edilmiştir. Hatta bu dönemin tatil dönemi olduğu, çıkarılan kanunlara "kanuniyeti sonradan teklif olunmak üzere" kaydıyla "kanun-u muvakkat" ibaresinin ilave olunmasından da anlaşılmaktadır.[1]

Mebuslar

VilayetMebusDini Mensubiyeti
Adana
Kozan, İçel, Payas
Kozanlı Mustafa EfendiMüslüman
Müderris Hacı Mustafa Efendi
Ankara
Bozok, Kayseri, Kırşehir
Hacı Tevfik EfendiMüslüman
Hacı Süleyman Efendi
Doniloğlu Milkon EfendiGayrimüslim
Aydın
İzmir, Saruhan, Menteşe
Hacı Ahmed EfendiMüslüman
Hacı Emin Efendi
Ragıp Bey
Bağdat
Musul, Şehr-i Zor, Süleymaniye, Kerbela, Hille, Amare
Abdürrezzak EfendiMüslüman
Rıfat Bey
Menahem BeyGayrimüslim
Basra
Necid, Ihsa
Seçilen olmadı
Bosna ve Hersek
Saray, İzvornik, Banaluka, Trovnik, Behke
Mustafa Sıtkı EfendiMüslüman
Fehim Efendi
Mehmet Muhyi Efendi
İbrahim Bey
Pero EfendiGayrimüslim
Yaver Efendi
Maroşik Yozo Efendi
Salamon Efendi
Cezayir-i Bahr-i Sefid
Biga, Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Kıbrıs
Nuri EfendiMüslüman
Hacı Hüseyin Efendi
Hacı Vasilaki EfendiGayrimüslim
Zafiraki Efendi
Vasil Gambi Efendi
Yorgalidi Efendi
Dersaadet (İstanbul)
İzmit, Çatalca
Yusuf Ziya PaşaMüslüman
Sadık Paşa
Hasan Fehmi Efendi
Asım Molla Bey
Kemal Efendi
Kazazyan Agop EfendiGayrimüslim
Hovhannes Efendi
Şişmanoğlu Yuvan Efendi
Sakazade Aliksan Efendi
Diyarbekir
Mardin, Siirt, Malatya
Hacı Mesud EfendiMüslüman
Osep KazazyanGayrimüslim
Edirne
Tekirdağ, Gelibolu, Filibe, İslimiye
Şerif BeyMüslüman
Rıfat Efendi
Rasim Bey
Reşit Bey
Rupen EfendiGayrimüslim
Kostaki Peridi Efendi
Samakovlu Zahari Efendi
Gümüşgerdan Mihaliki Bey
ErzurumGiragos EfendiGayrimüslim
Haçadoryan Efendi
Girit
Hanya, Resmo, Kandiye, İsfakiye, Laşid
Seçilen olmadı
Haleb
Maraş, Urfa, Zor
Sadi EfendiMüslüman
Nafi Efendi
Abdülkadir Efendi
Karaca Manuk EfendiGayrimüslim
Hicaz
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere
Mehmed Zehyi EfendiMüslüman
Seyyid Osman Efendi
Ahmed Berzeci
Hüdavendigâr (Bursa)
Karesi, Afyon, Kütahya
Şeyh Bahaeddin EfendiMüslüman
Rıza Efendi
Pavlidi EfendiGayrimüslim
Sahak Yavrumyan Efend
İşkodraSalim Ağa GörizMüslüman
Yusuf Ziyaeddin Efendi
Angeli EfendiGayrimüslim
Filip Ağa Rosto
Kastamonu
Bolu, Sinop, Kangiri
Hacı Mustafa BeyMüslüman
Salim Efendi
Konya
Teke, Hamid, Niğde, Burdur
Hacı Mehmed EfendiMüslüman
Mustafa Efendi
Simonaki EfendiGayrimüslim
Kosova
Üsküp, Debre, Yenipazar, Niş, Şehirköy
Zeynelabidin EfendiMüslüman
Süleyman Bey
Nardalı Ömer Efendi
Ahmet Ağa
Murat Bey
Rasim Bey
Apostol AğaGayrimüslim
Andon Ağa
Sotiraki Ağa
Mihodaniş Ağa
Mamuret-ül-Aziz
Ergani
Hacı Hafız Mahmut Vecdi EfendiMüslüman
Selanik
Serez, Dırama, Manastır
Mehmed Şefik PaşaMüslüman
Mustafa Bey
Abdülkerim Efendi
Şeyh Mollazade Mehmed Efendi
Mihaliki EfendiGayrimüslim
Papazoğlu Vasilaki Efendi
İstefan Tadi Efendi
Manastıdı Avram Efendi
Sivas
Amasya, Şarkikarahisar
İbrahim BeyMüslüman
İhsanüllah Efendi
Edhem Efendi
Kevork EfendiGayrimüslim
Suriye
Beyrut, Şam, Hama, Trablusşam, Havran, Akka, Belka
Abdürrahim Bedran EfendiMüslüman
Mehmed Tevfik Efendi
Yusuf Ziya Efendi
Nikola Nakkaş EfendiGayrimüslim
Halil Gaanem Efendi
Trablus-i Garbî
Cebel-i Garbî, Fizan, Bingazi, Humus
Mustafa Hamdani EfendiMüslüman
Hacı Ahmed Galip Bey
Trabzon
Batum, Gümüşhane
Hacı Emin EfendiMüslüman
Emin Hilmi Efendi
Ohannes Kürekyan EfendiGayrimüslim
Tuna
Rusçuk, Varna, Vidin, Tulca, Tırnova
Aliş PaşaMüslüman
Plevneli Nuri Bey
Varnalı Şakir Bey
Murad Efendi
Rusçuklu Petraki EfendiGayrimüslim
Agop Efendi
Van
Muş
Seçilen olmadı
Yanya
Tırhala, Ergiri, Preveze, Berat
Mustafa BeyMüslüman
Mehmed Ali Bey
Abdül Bey
Nikolaki Çanaka EfendiGayrimüslim
Daviçon Efendi
Mihail Hiristo Efendi
Yemen
San'a, Hudeyde, Asir, Taiz
Seçilen olmadı

Kaynakça

  1. http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=412 Meşrutiyet Döneminde Seçimler ve Meclis-i Mebusan, M. Nihat Derindere
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.