Matematiksel fonksiyonların listesi

Matematikte, birkaç fonksiyon ya da fonksiyon gruplarının kendi isimleri yeterli öneme layıktır. Bu makaleler fonksiyonları açıklamak için olan daha ayrıntılı olarak gösteren bir listedir. İstatistik dışı ve matematiksel fizik gelişmeleri sonucu özel fonksiyonlar büyük bir teori olmuştur. Modern bir, soyut incelik fonksiyon uzayıları geniş karşılaştırma görünümü, sonsuz-boyutlu ve 'isimsiz' fonksiyonlar içindeki ve simetri ya da ilişki harmonik analiz ve grup temsilileri gibi özellikler ile özel fonksiyonlar ile seçilmiştir.

Temel fonksiyonlar

Temel fonksiyonlar temel işlemlerden inşa edilen fonksiyonlardır. (örneğin toplam, üstel, logaritma...)

Cebirsel fonksiyonlar

Cebirsel fonksiyonlar tam katsayılı bir polinom veya denklemlerin çözümleri olarak ifade edilen fonksiyonlardır.

 • Polinomlar: Sadece toplam ve çarpım ile oluşturulur.
  • Sabit fonksiyon: Sıfırıncı dereceden bir polinom, grafik yatay düz bir doğrudur.
  • Doğrusal fonksiyon: Birinci derece polinom, grafik düz bir doğrudur.
  • Kuadratik fonksiyon: İkinci derece polinom, grafik bir paraboldür.
  • Kübik fonksiyon: Üçüncü derece polinom.
  • Quartic fonksiyon: Dördüncü derece polinom.
  • Quintic fonksiyon: Beşinci derece polinom.
  • Sextic fonksiyon: Altıncı derece polinom.
 • Rasyonel fonksiyonlar: İki polinomun oranıdır.
 • n. kök
  • Kare kök: Sonuçları bir kare sayı olan verilen sayılardan biridir .
  • Küp kök: Sonuçları bir küp sayı olan verilen sayılardan biridir .

Temel transandantal fonksiyonlar

Transandantal fonksiyonlar Cebirsel olmayan fonksiyonlardır.

Not: eğer kuvvet (üs) bir rasyonel sayı değilse kesinlikle bir transandantal fonksiyondur.
 • Periyodik fonksiyonlar
  • Trigonometrik fonksiyonlar: sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosekant, ekssekant, ekskosekant, versinüs, koversinüs, verkosinüs, koverkosinüs, haversinüs, hakoversinüs, haverkosinüs, hakoverkosinüs, vs.; geometride kullanılmaktadır ve periyodik olayları tanımlamak için kullanılır. Ayrıca Bakınız: Gudermannian fonksiyonu.
  • Testere dişli dalga
  • Kare dalga
  • Üçgen dalga

Özel fonksiyonlar

Temel özel fonksiyonlar

 • Gösterge fonksiyonu: 1 ya da 0 ın herhangi birinin x e eşlemesi, x bazı altkümelere ait olup ya da olmadığı.
 • Basamak fonksiyonu: Bir sonlu doğrusal kombinasyonun yarı-açık aralıkların Gösterge fonksiyonuları.
  • Heaviside basamak fonksiyonu: Birim adım fonksiyonu olarak da bilinir. Negatif argümanlar için 0 ve pozitif argümanlar için 1'dir. Dirac delta fonksiyonunun integralidir.
 • Taban fonksiyonu: Verilen bir sayıdan küçük veya ona eşit en büyük tam sayı.
 • Tavan fonksiyonu: Verilen bir sayıdan büyük veya ona eşit en küçük tam sayı.
 • İşaret fonksiyonu: Yalnızca sayının işaretini +1 veya -1 olarak döndürür.
 • Mutlak değer: başlangıç noktasına (sıfır noktası) olan uzaklık.

Teorik Sayı Fonksiyonları

 • Sigma fonksiyonu: kuvvetin belirli bir doğal sayıbölenlerini toplamları.
 • Euler totient fonksiyonu: Ortak bölen sayıların (daha büyükten daha büyük olmayanı) belirli bir sayısı.
 • Asal sayı-sayma fonksiyonu: Belirli bir sayıdan küçük veya ona eşit asal sayı sayısı.
 • Partisyon fonksiyonu: Belirli bir pozitif tam sayıyı sırasından bağımsız olarak pozitif tam sayıların toplamı şeklinde yazmanın yollarının sayısı.
 • Möbius μ fonksiyonu: Birliğin n'inci ilkel köklerinin toplamı, n'in asal çarpanlara ayrılmasına bağlıdır.

Antitürev'in temel fonksiyonları

 • Logaritmik integral fonksiyonu: logaritmanın karşılığı İntegral, asal sayı teoreminde önemlidir.
 • Üstel integral
 • Trigonometrik integral: Sinüs İntegrali ve Kosinüs İntegrali dahil.
 • Hata fonksiyonu: Normal rastgele değişkenler için önemli bir integral.

Gamma ve ilgili fonksiyonlar

 • Gamma fonksiyon: faktöriyel fonksiyonunun bir genellemesi.
 • Barnes G-fonksiyonu
 • Beta fonksiyonu: analog binom katsayısı yerini tutar.
 • Digamma fonksiyonu, Polygamma fonksiyonu
 • Tamamlanmamış beta fonksiyonu
 • Tamamlanmamış gamma fonksiyonu
 • K-fonksiyonu
 • Çok değişkenli gamma fonksiyonu: Çok değişkenli istatistikte faydalı bir Gamma fonksiyonu genellemesidir.
 • t-dağılımı: Öğrenci t-dağılımı olarak da bilinir.
 • Pi fonksiyonu: ∏(z)= z*Γ(z)= (z)!

Eliptik ve ilgili fonksiyonlar

 • Eliptik integraller: elipslerin yollarının uzayıp yükselmesi; birkaç uygulamada önemlidir. çeyrek periyot ve nome ilgili fonksiyonlardır. Alternatif gösterimler dahildir:
  • Carlson simetrik formu
  • Legendre formu
 • Eliptik fonksiyonlar: Eliptik integrallerin tersi; çift-periyodik fenomen modeli kullanılır . Özellikle Weierstrass'ın eliptik fonksiyonları ve Jacobi'nin eliptik fonksiyonları türleridir.
 • Theta fonksiyonu
 • modular formlar da dahil yakından ilgilidir.
  • J-invariantı
  • Dedekind eta fonksiyonu

Bessel ve ilgili fonksiyonlar

Riemann zeta ve ilgili fonksiyonlar

Hipergeometrik ve ilgili fonksiyonlar

 • Hipergeometrik fonksiyonlar: Çok yönlü kuvvet serilerinin ailesi.
 • Birleşenhipergeometrik fonksiyon
 • Birleşmiş Legendre fonksiyonları
 • Meijer G-fonksiyonu

Rastgele Üstel ve ilgili fonksiyonlar

 • Hiper operatörler
 • Yinelemeli logaritma
 • Pentasyon
 • Süper-logaritmalar
 • Süper-kökler
 • Tetrasyon
 • Lambert W fonksiyonu: Inverse of f(w) = w exp(w).
 • Ultra üstel fonksiyon

Diğer standard özel fonksiyonlar

 • Dirichlet Lambda fonksiyonu: λ(s) = (1  2s)ζ(s) burada ζ Riemann zeta fonksiyonudur.
 • Liouville fonksiyonu: λ(n) = (–1)Ω(n)
 • Von Mangoldt fonksiyonu: Λ(n) = log p eğer n p asalının pozitif bir kuvvetiyse
 • Modüler lambda fonksiyonu: λ(τ), karmaşık üst yarı düzlemde oldukça simetrik bir holomorfik fonksiyon
 • Lamé fonksiyonu
 • Mathieu fonksiyonu
 • Mittag-Leffler fonksiyonu
 • Painleve transandantları
 • Parabolik silindir fonksiyonu
 • Synchrotron fonksiyonu
 • Aritmetik-geometrik ortalama

Çeşitli fonksiyonlar

 • Ackermann fonksiyonu: hesaplama teorisinde, bir hesaplanabilir fonksiyon, ilkel yinelemeli değildir.
 • Böttcher fonksiyonu
 • Dirac delta fonksiyonu: sıfır dışında her yerde; x = 0 için toplam integral 1. fonksiyon değildir ama bir dağılım,

özellikle fizikçiler ve mühendisler tarafından fakat bazı zamanlar formaliteye uygun olmayan fonksiyon gibi tercih edilir.

 • Dirichlet fonksiyonu: 1'i rasyonel sayılarla ve 0'ı irrasyonel sayılarla eşleştiren bir gösterge fonksiyonudur. Hiçbir yerde sürekli değildir.
 • Thomae fonksiyonu: Tüm irrasyonel sayılarda sürekli olan ve tüm rasyonel sayılarda süreksiz olan bir fonksiyondur. Aynı zamanda Dirichlet fonksiyonunun bir modifikasyonudur ve bazen Riemann fonksiyonu olarak adlandırılır.
 • Kronecker delta fonksiyonu: İki değişkenli bir fonksiyonudur, genellikle tamsayılar, eğer eşitlerse 1 ve aksi halde 0'dır.
 • Minkowski'nin question mark fonksiyonu: rasyonellerde türevler sıfırlanır.
 • Weierstrass fonksiyonu: hiçbir yerde diferansiyel olmayan sürekli fonksiyonlara bir örnektir.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.