Çingeneler

Çingeneler, aslen Kuzey Hindistan kökenli olup günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan göçebe bir halk.[34] Türkçede Roman sözcüğü de sıklıkla Çingene anlamında kullanılır.[35][36] Hindistan'ın Pencap-Sind (Pakistan, Karaçi) nehir havzası boyunca Pakistan ve Afganistan'ın da içinde bulunduğu bölgelerden MS 420 civarında İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış bir Hint-Avrupa halkıdır.

Çingeneler

1933'te oluşturulan ve 1971 Dünya Roman Kongresi tarafından kabul edilen Roman bayrağı
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Arnavutluk Tartışmalı
1.300 - 120.000[1]
Arjantin 300.000[2]
[3]
Brezilya 678.000 – 1.000.000[4]
Bulgaristan
325,343 (Resmî nüfus sayımı)[5][6]
Kanada 80.000[7]
Çek Tartışmalı
11.746
ya da 220.000[8]
[9]
Fransa 280.000 – 340.000
Almanya 110.000 – 130.000
Yunanistan Tartışmalı
200.000
ya da 300.000–350.000[10][11]
Macaristan Tartışmalı
205.720,
800.000 – 1.000.000[12][13][14]
Hindistan 2.274.000[15][16]
İran 110.000[17]
İtalya 90.000–110.000[18]
Kuzey Makedonya Tartışmalı
53.879
to 260.000[19]
Romanya Tartışmalı
(Resmî nüfus sayımı): 535.250[20][21]
[22][23][24]
Rusya Tartışmalı
183.000 - 400.000[25][26]
Sırbistan Tartışmalı
108.193 (resmî nüfus sayımı)
500.000 (Kosova dahil: 540.000)[27]
Slovakya Tartışmalı
92.500 - 550.000[28][29]
Suriye Tartışmalı
250.000 - 300.000
Türkiye 600.000 - 800.000[30]
Ukrayna 500.000 - 750.000 tartışmalı[31]
48.000 (2002 sayımı); 400.000 (Roman örgütlerinin tahmini)[32]
Diğer ülkeler 1 milyon (Roman örgütlerinin tahmini)[33]
Diller
Bölge dili ve Çingenece
Din
Romanipen
Hristiyanlık
İslam ve bölgesel dinleri
Granada Çingenesi, Juan de Echevarría
Romanların Doğu'dan Avrupa'ya göçü
Romanların nüfus oranı

Etimoloji

Farsça çingāne, Eski Türkçe çıgañ "fakir, yoksul", Türkiye Türkçesi çığan/çığay "fakir, miskin" şeklinde köken bilgisi mevcuttur. Nihai kökeni Türkçe olmakla birlikte günümüzde Farsça biçim benimsenmiştir. Yunanca tsingános, en erken 1378'de kaydedilmiş olup muhtemelen Türkçeden alıntıdır.[36] İngilizcede "çingene" anlamında kullanılan gypsy kelimesinin kökeni, Çingenelerin Kıptî asıllı oldukları şeklindeki yanlış inancın bir sonucu olarak, Kıptî (Mısırlı) kelimesinin Eski Yunanca kökeni olan Αίγυπτος Aigyptos (Mısır ülkesi) kelimesine dayanmaktadır. İlginç bir benzerlik olarak, Osmanlı ve Anadolu Türkçesi'nde Çingeneleri tanımlamak için kullanılan diğer bir terim olan Kıpti aynı zamanda Mısır halklarından birisinin adıdır.[37]

Roman kelimesi, Çingenecede Rom "koca" kelimesiyle ilişkilendirilmekte olup Sanskrit Rama (रम) ve Ramaṇa (रमण) aynı anlama gelmektedir.

Türkçe

Anadolu Türkçesi ve yayıldıkları bölgelerde Çingenelere çeşitli isim ve sıfatlar takılmıştır. Sıfatlar daha çok yapılan meslekle ilgili olup özellikle Balkan Yarımadasında gümüşçü, demirci, kalaycı, nalbant, müzisyen, kaşık yapımcısı, madenci terimlerinin yerel dillerde karşılıklarıdır. Aşağıdaki listede ise isimler yer almaktadır:[38]

İspanyol Romanları, National Geographic Magazine, Sayı 31 (1917), sayfa 267.

Türkçede Romanlar, yaşadıkları yöreye bağlı olarak Çingene sözcüğünün versiyonları olan çeşitli isimlerle anılırlar. Bunlardan bazıları şunlardır: Çingen, Cingen, Cıngan, Çingan, Çingân, Cingan ve Cingane. Bunun haricinde kullanılan bazı yöresel isimler şunlardır:

Diğer diller

Tarihçe

Çingenelerin vatanlarını neden terk etmek zorunda kaldıkları bugün bile yanıtsız kalmaktaysa da tarihçiler üç görüş üzerinde durmaktadır:

 • Gazneli Mahmut’un Sindh ve Punjab’ı işgali sırasında 500.000 Hint'i esir aldığı bilinmekte olup Hindistan’ı fetheden Müslümanların, Romanları köle olarak alıp ülkelerine götürülmesi en yaygın teoridir.
 • En düşük kast olduğu sanılan Çingenelerin, Müslüman fatihlere karşı paralı asker olarak kullanılmış olabilirler ki, yenilginin ardından göç etmek zorunda kalmış olabilirler.[41]
 • Firdevsi’nin Şehnamesi’ne göre MS 420 yılında vatanlarını (Hindistan, Karaçi) terk edip dünyaya yayılan 12.000 kişilik Luri halkı, eğer Çingeneler ise dünyaya yayılmalarının Hindistan'ın işgali ile ilişkisi olamaz.[41]

İlk kez 1051'te İstanbul'da, 1068'te de Edirne'de nüfus kayıtlarına geçirildiler. Aynı tarihlerde, Avrupa'nın birçok ülkesinde gezgin çalgıcı ve falcılardan oluşan bazı göçebe toplulukların kayıtlarına rastlanır. Günümüzde Çingeneler dünyanın dört bir yanına dağılmış olarak yaşarlar. Büyük bölümü Avrupa'nın güney kesiminde toplanmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru Kuzey Amerika'ya da göç etmişlerdir. Çingeneler yaşadıkları her ülkede değişik adlarla anılırlar.

Çingeneler, dünyanın en renkli göçebe topluluklarından biridir. Türkiye'de yoğun olarak yaşadıkları yerlerin başında özellikle Adana (Cono aşireti) olmak üzere, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Düzce, İstanbul ve İzmir gelir.

Çingenelerin büyük bölümü gelenek, göreneklerini ve topluluklarının yönetim biçimlerini korumuştur. İlk olarak 19. yüzyılda Avrupa'da, sayıları 10-100 aile arasında değişen Çingene toplulukları şefler seçmeye başladı.

Çingene sözcüğü yerleşik düzeni olmayan göçebe insanları çağrıştırır. Oysa Çingenelerin çok azı günümüzde göçebedir. Bazıları kendi istekleriyle göçebeliği bırakmış, yaşadıkları ülkenin yaşam biçimini benimsemişlerdir. Edirne-Kırklareli yöresinde göçebe olarak yaşayan çingenelere "Çerge" denir. Çergeler genellikle satıcılık (bohçacılık) ve kalaycılık işiyle uğraşırlar. Roman olmayanlarla evlenen Romanlar da vardır. Bazı ülkelerde de yerleşik yaşama zorlanmışlardır. Soykırıma uğramışlardır.

Yarı göçebe, yarı yerleşik bir topluluğun sayımının yapılması güç olduğu için Çingenelerin kesin nüfusu bilinmemektedir.

Nisan 1971'de, Çingenelerin sorunlarını tartışmak üzere Londra yakınlarında ilk Uluslararası Roman Kongresi toplanmış olup bu kongreye atfen, 1990'dan itibaren 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmaktadır

Gruplar

Yayıldıkları coğrafyaya göre Çingene halkı göçebe zanaatçılar olarak tek başlık altında toplanabilir. Bununla birlikte tarih boyunca üç ana kola bölünmüşlerdir.[42]

 • 1. Kalderaşlar
  • a. Lovariler
  • b. Boyhalar
  • c. Luriler
  • d. Çurariler
 • 2. Gitanolar
 • 3. Manuşlar
  • a. Valsikanlar
  • b. Pimontesiler
  • c. Gaygikanlar

Coğrafi dağılım

Bulgaristan'ın Sliven kentinde Romanlar

Osmanlı'da Çingeneler

Osmanlı İmparatorluğu'nda da Rumeli topraklarında yaşayan Çingeneler ayrı yönetim sayılmışlardı. Kırklareli merkez var sayılarak, (Vize sancak beyinden bağımsız ve ancak gene Vize'de oturmakta olan) Yörük ve Tatarlarından sorumlu bir paşaya bağlanıp "Çingene Sancağı" olarak adlandırılan bu yönetim biriminde, Romanların yönetsel, mali ve askeri işleri düzenlenirdi. Osmanlı Çingeneleri Müslüman olmalarına rağmen, cinayet, vatana ihanet gibi davalarda mahkûm oldukları takdirde, Müslümanlar gibi asılarak değil, gayrimüslimler gibi kafaları kesilerek cezalandırılırdı.[43]

Yaşam tarzları

Eski göçebe yaşamlarına uygun işler yaparlardı. Kadınlar falcılık yapar, bohçacılık yapar, dilenir ya da dans ederdi. Erkekler ise çalgı çalar, kap kacak lehimciliği, kalaycılık, hayvan ticareti, hayvan eğiticiliği gibi işlerle uğraşırlardı. Geçmişte atlarla çekilen arabalarla yapılan göçlerde artık kamyon ya da karavanlar kullanılmaktadır. Eski uğraşlarının yerini ise, meyve toplama, asfalt dökme, kullanılmış araba ticareti, sirklerde hayvan bakıcılığı ya da eğiticiliği, hurda maden ve antika eşya alım satımı gibi işler almış olmakla birlikte özellikle Türkiye de ve diğer birçok dünya ülkesinde yerleşik hayata geçmiş olanlar diğer meslek dallarıyla ilgilenmiş olup başka türlü mesleklerde edinmişlerdir. Bazı ünlü İspanyol gitaristler ve flamenko dansçıları Çingene ya da yarı Çingenedirler. Çingenecenin yazılı bir dil olmayışı yüzünden edebiyat yapıtları yoktur.

Ayrımcılık

Çingenelerin göçebe yaşam tarzı yerleşik toplumlarınkinden çok farklıdır. Bu yüzden çoğu zaman, yerel halk tarafından hırsızlık, büyücülük, çocuk kaçırma gibi eylemlerle suçlanmışlardır.

1554'te İngiltere'de Çingene olduğu söylenen herhangi bir kişinin asılması işten bile değildi. Hemen hemen hiçbir yerde istenmeyen Çingeneler, birçok ülkeden sürülmelerine karşın, bir süre sonra bu ülkelere geri dönmeyi başarırlardı.

Günümüzde de Çingeneler yaşadıkları bütün ülkelerde ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. Bu yüzden de birçok ünlü, Çingene kimliğini gizlemek durumunda kalmıştır.

Holokost

II. Dünya Savaşı'nda Yahudiler gibi Romanlar da Almanlar tarafından büyük bir kıyıma uğratıldılar. 200.000-800.000 arasında Roman çoluk çocuk aşağı ırktan oldukları gerekçesiyle Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya'daki Nazi kamplarında yok edilmiş ve bu katliam Roman halkı tarafından "Porajmos" (parçalanmak) olarak adlandırılmıştı.

Kaynakça

 1. "Center for Documentation and Information on Minorities in Europe - Southeast Europe, 'MINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE: Roma of Albania', 2000. (Word dosyası)". 27 Şubat 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2008.
 2. Druzhemira Tchileva, Emerging Romani Voices from Latin America, European Roma Rights Centre
 3. Jorge M. Fernandez Bernal. The Rom of the Americas ("Argentina")
 4. Resmî data: 678.000
  800.000 - 1.000.000 Jorge M. Fernandez Bernal, The Rom of the Americas (Brezilya bölümünde) 18 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 5. 2011 resmî nüfus sayımına göre 325,343 (3. sayfa (ingilizce) 3 Nisan 2013 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi).
 6. 1992 nüfus sayımında 313.000 kendi ilanıyla Roman (Elena Marushiakova and Vesselin Nüfusov, The Gypsies of Bulgaria: Problems of the Multicultural Museum Exhibition, 1995. Patrin Web Journal 20 Mayıs 2000 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.). Marushiakova ve Nüfusov, "The Roma in Bulgaria", Sofia. 1993. kitabına göre, Roman kimliğini benimseyen kişi sayısı 194.000 (1956), 214.167 (1959), 373.200 (1976); 523.519 (1980); hükumet tarafından Romalı olarak tanımlayan kişi sayısı 576.927 (1989), ancak yarısından fazlasının kendini Türk kimliği tercih ve ilan ettikleri hatırlanmalıdır. (s. 92–93). Marushiakova ve Nüfusov'un kaba ve şahsi tahmine göre, 1993 yılında Roman kökenli etnik kimliğinine sahip olduğu halde farklı etnik kimliğini benimseyen halkın toplam sayısı yaklaşık 800.000 (s. 94–95). Marushiakova and Nüfusov'un 1995'te buna benzer tahmine göre, 750.000 ±50.000. Bazı uluslararası kaynakları 700.000 – 800.000 gibi resmî nüfus sayımlarına göre büyük rakam gösterilmektedir. (UNDP Avrupa Bölge Bürosu) göre daha büyük rakamlar gösterilmektedir. Bulgaristan halkın 300.000'dan fazla Rom kökenlilerin kendi etnik kimliğini Türk ya da Bulgar olarak göstermek geleneksel eğilimleridir. Diğer istastikler: 1990'de 450.000 olarak tahmin edilmiştir (U.S. Library of Congress study 14 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.); 1992'de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan gizli nüfus sayımından en az 553.466 olduğunu alıntı edilmiştir (bakınız. Marushiakova ve Nüfusov, 1995).
 7. http://home.cogeco.ca/~rcctoronto/pdfs/fs08canada.pdf 14 Haziran 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ronald Lee, Roma in Canada, Roma Community Centre, 1998 PDF dosyası
 8. "Sčítaní lidu. domů a bytů 2001 (2001 nüfus sayımı), Český statistický úřad, 2005". 3 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2007.
 9. http://skola.romea.cz/cz/index.php?id=historie/14 20 Şubat 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Petr Lhotka, Romové v České republice po roce, Vzdělávací cyklus o Romech, 1989
 10. "The State of the Roma in Greece, Hellenic Republic - National Commission for Human Rights (2001-11-29)". 14 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2007.
 11. The Situation of Roma in Selected Western European Countries: Report to the OSCE Conference on Anti-Semitism and on other Forms of Intolerance Cordoba. Spain., International Helsinki Federation for Human Rights , June 8-9. 300.000 - 350.000 (Word dosyası)
 12. "Arşivlenmiş kopya". 17 Ocak 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2008.
 13. http://www.csmonitor.com/2008/0213/p07s02-woeu.html
 14. http://www.demos.hu/index.php?name=OE-DocManager&file=download&id=19&keret=N&showheader=N Hungary's Strategic Audit, DEMOS Hungary, ISBN 963-219-030-0 (PDF dosyası)
 15. Hindu of India, Joshua Project
 16. Lambanis or Gypsies, Kamat
 17. Tavakkol, Saeed (26 Ekim 2005). "Gypsy". iranian.com. 20 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2010.
 18. Liégeois, Jean-Pierre (1994). Roma. Tsiganes. Voiageurs (Fransızca). Conseil de l'Europe. s. 34.
 19. Census of nüfusulation. households and dwellings in the Republic of Macedonia, Republic of Macedonia State Statistical Office, Mayıs 2005 22 Eylül 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2002 yılında 53.879 (PDF dosyası)
 20. Diğer kaynaklara göre, 0,7–2,5 milyondan fazla. Romanya 2002 nüfus sayımı (PDF dosyası) 3 Ekim 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 535.250. Ancak diğer kaynaklar ile çelişmektedir. Romların çoğu ayrımcılıktan korkarak kendilerini hâkim etnikten tanıtmışlardır. Çoğunluğu Rumen olarak, Batı bölgelerinde Macar olarak, Dobruca bölgesinde Türk olarak kendini tanıtmışlardır. Uluslararası kaynaklar ise resmi nüfus sayımına göre daha büyük rakam vermektedir. Onların kimlik kart sahibi olmadıkları için çoğu hiç kaydedilmemiştir.
 21. "Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnocultuală, Romii din România (RDF dosyası)" (PDF). 15 Kasım 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2008.
 22. WORLD BANK INVOLVEMENT IN ROMA ISSUES, World Bank
 23. "Chungui Qiao, 'IAOS SATELLITE MEETING: MEASURING SMALL AND INDIGENOUS NÜFUSULATIONS', Social Policy Journal of New Zealand C.25, Temmuz 2005 (PDF dosyası)" (PDF). 26 Şubat 2008 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2007.
 24. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/rumaenien_sieht_ende_starker_auswanderung_1.698521.html
 25. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ (National Nüfusulation - 2002 Russian Census) perepis2002.ru 20 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. kayıtlı Romanların sayısı 182.766
 26. Jean-Pierre Liégeois'nın araştırması (Jean-Pierre Liégeois, Roma. Tsiganes. Voiageurs, Conseil de l'Europe, 1994, s. 34.)'na göre Rusya'da 220.000–400.000 Roman yaşanmaktadır.
 27. http://europeandcis.undp.org/uploads/public/File/rbec_web/vgr/chapter1.1.pdf 1 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. UNDP Bölgeal Bureau Europe (PDF dosyası)
 28. Slovakia seeks help on Roma (Fionnuala, Sweeney, CNN)
 29. "title=The CIA World Factbook "Slovakia"". 24 Ekim 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2007.
 30. "U.S. Spain - The Gypsies". 20 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2007.
 31. Gayri resmî sayım Reaching the Romanlar—A Feasibility Study Report 28 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (International Romani Studies Network, Istanbul, 2006. s.13. Ayrıca bakınız: Turkey: A Minority Policy of Systematic Negation (International Helsinki Federation for Human Rights report) [http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/05/08/639714.asp AB ülkeleriyle ortak bir noktamız daha ÇİNGENELER (Ayten Serin, 8 Mayıs 2005, Hürriyet), [http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=SonDakika&Kategori=yasam&ArticleID=873452&Date=07.06.2008&ver=16 Türkiye'deki Kürtlerin sayısı! (6 Haziran 2008, Milliyet 7 Ekim 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.)
 32. Ukrainian census 2002
 33. "Estimation by SKOKRA (The Council of the Kumpanias and Organizations of the Americas) and Romani Union". 21 Ocak 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2008.
 34. "Rom (people)." Britannica.com. Erişim: 29 Kasım 2013.
 35. "Roman." Türk Dil Kurumu. Erişim: 29 Kasım 2013.
 36. "Çingene." Nişanyan Sözlük. Erişim: 29 Kasım 2013.
 37. "Özhan Öztürk. Karadeniz Ansiklopedik Sözlük Öztürk, s. 280". 27 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2007.
 38. Özhan Öztürk. http://www.karalahana.com/makaleler/kitap/Karadeniz_ansiklopedik_sozluk.htm 27 Eylül 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük. 2. Cilt. Heyamola Yayıncılık. İstanbul. 2005. ISBN 975-6121-00-9. s.280-281]
 39. Öztürk. a.g.e. s. 281
 40. http://rudaw.net/turkish/opinion/15032015
 41. Öztürk, a.g.e. s. 281
 42. Herman Berger. Çingene Mitolojisi. s. 5
 43. Marushiakova, E., Popov, V. Osmanlı İmparatorluğu’nda Çingeneler. İstanbul

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.