Katolik mektuplar

Katolik mektuplar, Yeni Ahit içerisinde bulunan, Petrus'un birinci ve ikinci mektubu, yakup, yahuda ve yuhanna mektuplarından ibarettir.

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Mektupların katolik (καθολικός) olarak isimlendirilmesi, Yunanca kökenli bu kelimenin "genel" anlamına gelmesi ile alakalıdır. Bu isimlendirmenin sebebi mektupların belirli cemaatlerden ziyade bütün inançlılara yönelmesinden ötürüdür. Mektupların net olarak kime yazıldıkları tespit edilemediğinden, Yeni Ahit içerisindeki diğer mektuplar aksine tahmin edilen yazarlarının isimlerine göre adlandırılmış olsalar da, metinleri kimin kaleme aldığı belirsizdir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.