1. Korintliler

Pavlus'un Korintlilere yazdığı ilk mektup  (Grekçe: Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους), daha çok "Birinci Korintliler" olarak bilinen Pavlus'un mektuplarından birisidir, Yeni Ahit'in yedinci kitabıdır. Pavlus tarafından yunanca olarak, Korint'teki imanlı topluluğu için yazılmıştır.

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Mektubun konuları

  1. Selamlar (1:1-3)
  2. Şükran (1:4-9)
  3. Korint'teki bölünmeler (1:10–4:21)
  4. Korint'teki ahlaksızlıklar (5:1–6:20)
  5. Korint'teki zorluklar (7:1–14:40)
  6. İsa Mesih'in yeniden (15:1-58)
  7. Kapanış (16:1-24)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.