Romalılara Mektup

Romalılara Mektup ya da Pavlus'un Romalılara Mektubu (sadece Romalılar olarak da adlandırılmaktadır), Elçi Pavlus'un yaptığı bir Yeruşalim yolculuğu sırasında yazdığı mektuplarından birisidir. Pavlus'un Kudüs'e yaptığı bu yolculuğun amacı, imanlılardan toplanan bağışları Kudüs'te bulunan yoksul imanlılara dağıtmaktır. Bu mektup, büyük olasılıkla Korint'ten yazılmıştır. Daha önce Roma'da müjdeyi yaymasına rağmen, Pavlus Roma'da bulunan imanlıların birçoğunu daha önceden tanıyordu.

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Yaydığı Müjde'yi, Tanrı'nın kendisini duyurmaya çağırdığı bildiriyi bu mektupta açıklamaktadır.

Mektubun içerdiği konular

  • Tanrı'nın gazabına yol açan günah (1:18-3:20)
  • İnsanın günahlı ve düşmüş durumu, Tanrı'nın bu duruma çözüm olarak getirdiği iman ile aklanma (3:21-5:21)
  • İnsanların günahsız olacağı (6:1-8:39)
  • Tanrı'nın Yahudi halkı için planı (9:1-11:36)
  • Kurban konusu (12:1-:15:3)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.