2. Korintliler

Pavlus'un Korintlilere yazdığı ikinci mektup, 2.Korintliler olarak da bilinir, Yeni Ahitin sekizinci kitabı, Pavlus'un mektuplarından birisidir.

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Mektubun Konuları

  • Pavlus'un görevi (1:1-7:16)
  • Yahudiye'deki inanlılar için bağış toplanması (8:1-9:15)
  • Pavlus ve sahte elçiler (10:1-12:18)
  • Son uyarılar (12:19-13:14)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.