Efeslilere Mektup

Efesliler, Kitabı Mukaddes'in kırk dokuzuncu, Yeni Ahit'in onuncu kitabıdır. Pavlus tarafından Efeslilere yazılmıştır. MS 62 yıllarında Pavlus Roma'da hapisteyken yazıldığı tahmin edilmektedir.

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Kaynakça

  • Simple English Wikipedia, Ephesians
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.