Alâeddin Paşa

Bu madde Alâeddin Bey maddesi ile birleştirilip Alaeddin Bey maddesinin bir parçası olabilir.

Alâeddin Paşa
Osmanlı Veziri
Görev süresi
1320-1331
Yerine geldiği Makam oluşturuldu
Yerine gelen Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Paşa

Alâeddin Paşa, ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış Osmanlı devlet adamı.

Osmanlı Devleti'nin ilk vezirinin Alâeddin Paşa olduğu üzerinde anlaşma vardır. Osmanlı kroniklerine göre Osmanlı Devletinin ilk veziri olan Alâeddin Paşa, Osmanlı Sultanı Osman Gazi'nin oğlu olan ve Paşa ünvanını da kullanmış olan Alâeddin Bey'dir [1][2]. Fakat bazı kaynaklar, ilk vezirin ismini "Alaaddin Paşa bin Hacı Kemaleddin" ve "Hacıkemalettinoğlu Aladaddin Paşa" şeklinde verirler. Buna göre ilk vezir Osman Bey'in oğlu değil Hacı Kemalettin adlı bir kişinin oğludur.[3]

Alâeddin Paşa'nın vezirlik yaptığı devirde henüz Divan teşkilatı kurulmamıştı; tek vezir Alâeddin idi. Bu nedenle Alâeddin Paşa, unvanı "sadrazam" olmasa da Osmanlı tarihinin ilk sadrazamı olarak kabul edilir.

Aleaddin Paşa vezirliği sırasında sikke, elbise, asker ve kanun tanziminde büyük hizmetlerde bulunmuştur.[4] Vezir Alâaddin Paşa'nın önerisiyle her sınıf asker için "ak börk", siviller için "kızıl börk" baş giysisi ve değişik tip elbiseler kabul edilmiştir. İlk düzenli "yaya" adlı ordu kurulmuştur.

Kaynakça

  1. Sakaoğlu, Necdet, "Alaaddin Paşa", (1999) Yaşamlarıyla ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi C.1 s.188 İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. ISBN 975-0800710
  2. Haşim, Şahin (Eylül-Ekim-Kasım 2020). "Dervişliği Saltanata Tercih Eden Bir Şehzade: Osman Gazi'nin Oğlu Alâeddin Bey". Bursa Günlüğü, 10. ss. 52-55.
  3. Yüce, Yaşar ve Prof. Ali Sevim, (1991) "Türkiye tarihi C. II", İstanbul: AKDTYKTTK Yayınları, s. 310
  4. Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.1 say.57

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

  • Danışmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkâni, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
  • Sakaoğlu, Necdet, "Alaaddin Paşa", (1999) Yaşamlarıyla ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi C.1 s.188-189 İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. ISBN 975-0800710
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.1 say.57
  • Osmanzade Ahmed Taib (Hicri 1207), Hadikatü'l-vüzera, İstanbul C.5 s.6 (Osmanlıca)
  • Bosworth, C E. ve E Van Donzel, (ed). "Alaeddin Paşa." Encyclopedia of Islam Cilt I. Hollanda: EJ Brill, 1993. (İngilizce)
Önce gelen:
Makam oluşturuldu.

Osmanlı Veziri

1320 - 1331
Sonra gelen:
Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.