Vahiy Kitabı

Vahiy kitabı, Esinleme Kitabı, Apokalips ya da kısaca Vahiy, Yeni Ahit'in bölümlerinden biri. Patmoslu Yuhanna tarafından Patmos Adası'nda yazılan, insanlığın geleceğinden sembolik anlatımlarla söz eden bir metindir. Patmoslu Yunanna'nın incil yazarı Havari Yuhanna ile aynı kişi olup olmadığı bilinmemektedir.[1]

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Etimoloji

Grekçede “vahiy, ifşa etme” anlamına gelen apokalips sözcüğü, Batılı dillerde 1880'li yıllarda bu kitaba atfen dünyanın sonu anlamında da kullanılmaya başlanmıştır.[2] Kitap Yunancada ve bazı diğer Batılı dillerde "Yuhanna'nın Apokalipsi" olarak da bilinir.

Patmoslu Yuhanna’nın kendisine gösterilen yedi “vizyon”da gördüklerini kaleme aldığı, 3,7 ve 12 sayılarının sıkça kullanıldığı bu metin 22 bölümden oluşur. Metinde kısaca, Dünyadaki ilk Hristiyan merkezleri sayılan Anadolu’daki yedi kiliseden, insanlığın uğrayacağı doğal felaketlerden, büyük depremlerden, insanlığın çekeceği acılardan, Deccal’in hükümranlığından ve “kurtarıcı”nın gelişiyle insanlığın yaşayacağı yeni dönemden söz edilir. Kimi yazarlar Vahiy Kitabı'ndaki bazı kehanetlerin Nostradamus’un bazı kehanetleriyle paralellik gösterdiğini ileri sürerler.

Vahiy Kitabı'nda sözü edilen, üzerinde çeşitli yorumlar yapılmış sembollerden ve sembolik ifadelerden bazıları, sırasıyla şunlardır:

Yedi yıldız, iki ağzı keskin kılıç, gökte bir kapının açılması, yeşim taşı, gökkuşağı, 24 ihtiyar, 6 kanatlı arslan ve kartal, mühürlerini çözmeye kimsenin layık olamadığı 7 mühürle mühürlenmiş kitap, yay, terazi, Doğu’dan bir meleğin çıkması, meleklerce 7 borunun öttürülmesi (metne göre, zaman sürecinde sırayla çalınacak bu borulardan her birinin çalınışında aşağıdaki olaylardan bir kısmı, sırasıyla, meydana gelecektir), Dünya’ya büyük bir yıldızın düşmesi, yaşadıkları olaylardan sonra insanların ölümü kendilerinin ister hale gelmeleri, demirden zırhları olan savaş çekirgelerinin insanlara zararlar vermeleri, Fırat nehri yanında bağlı dört meleğin çözülmesi, ağızlarından ateş-duman ve kükürt çıkan yaratıklar, insanların üçte birinin ölmesi, insanların tüm yaşadıklarına rağmen tövbe etmemeleri, başında gökkuşağı ve elinde açılmış küçük bir kitap bulunan güneş yüzlü melek, ağza alındığında tatlı ve hazmedilirken acı gelen bir kitap, 12 yıldızdan tacı olan bir kadının tüm ulusları demir çomakla güdecek bir oğul doğurması, göğün yıldızlarının üçte birini kuyruğuyla sürükleyen kızıl bir ejder, başları üzerinde küfür adları yazılı yedi başlı bir canavar, bir meleğin emriyle yeryüzünde “hasadın biçilme vakti”nin gelmesi, güneşin insanları kavurması, canavarın yok edilmesi, Doğu’dan gelen kralların yolunun düzenlenmesi için Fırat nehrinin hazırlanması, büyük kentlerin depremlerle yıkılması, Tanrı’nın kelamı adıyla anılacak olan ve ulusları demir çomakla güdecek olan krallar kralının ortaya çıkması, şeytan olan ejderin bin yıl boyunca hapis kalacak şekilde bağlanması ve insanların kurtarıcı ile 1000 yıllık yeni bir döneme girmesi, kitabın açılması, parlak sabah yıldızı (vahyi veren kaynak, metnin 22’nci bölümünde kendisinin bir yıldız olduğunu, “parlak sabah yıldızı” olduğunu belirtir).

Kaynakça

  1. "Revelation to John." Britannica.com
  2. "apocalyptic." Online Etymology Dictionary.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.