Süleyman Uludağ

Süleyman Uludağ (d. 1937, Akyazı köyü, Amasya), akademisyen, ilahiyatçı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Uzmanlık alanı olan tasavvuf tarihinin yanı sıra iktisattan siyaset bilimine ve toplum bilimine birçok alanda telif ve tercüme eserlerin ve makalelerin yazarıdır.

Süleyman Uludağ
Doğum 1937 (83-84 yaşında)
Akyazı köyü, Amasya, Türkiye
Vatandaşlık Türk
Ödüller Türkiye Yazarlar Birliği Ödülleri (1982, 2002, 2011)
Kariyeri
Dalı İlahiyat, tasavvuf
Çalıştığı kurumlar

Kastamonu İmam Hatip Okulu
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü
Bursa Yüksek İslam Enstitüsü

Uludağ Üniversitesi

Eğitimi ve akademisyenliği

Çorum İmam-Hatip Okulu'nu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Kastamonu İmam-Hatip Okulu'nda üç yıl görev yaptı. 1970'te Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde göreve başladı. 1975'te Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'ne nakledildi. 2007'de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'ndan emekli olmuştur. Kuruluşundan itibaren TDV İslâm Ansiklopedisi'nde 232 maddenin yazarlığını yapmıştır.

Çalışmaları

Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'a yaptığı seyahat izlenimlerini 2002'de İran'a ve Turan'a Seyahat adıyla kitaplaştırmıştır. Batum göçmeni bir aileden gelmesi itibarıyla Sovyetler'in çöküşünün ardından bu bölgenin dînî uyanışına katkıda bulunmaya çalışmıştır. Kendi düşünce hayatında önemli bir yer tutan İbn Haldun'dan yaptığı Mukaddime çevirisi Süleyman Uludağ'ın Türkçeye kazandırdığı önemli eserlerdendir.

Çeviri eserler

 • Kuşeyrî Risalesi[1]
 • Keşfü'l-Mahcûb/Hakikat Bilgisi,[2], Hucvîrî)
 • ''Mukaddime''[3] I-II, (İbn Haldun)
 • Taarruf/Doğuş Devrinde Tasavvuf,[4] (Kelabazi)
 • Tezkiretü'l-Evliyâ,[5] (Feridüddin Attar)
 • Şifâü's-Sâil/Tasavvufun Mahiyeti
 • Faysalü't-Tefrika/İslâm'da Müsamaha
 • Esrâru't-Tevhîd/Tevhidin Sırları
 • İbn Haldun Üzerine Araştırmalar,[6] (Satı Husrı)
 • Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi
 • Felsefe-Din İlişkileri, (İbni Rüşd)
 • Evliyâ Menkıbeleri,[7] (M. Kara ile ortak)
 • İslâm'da Tenkit ve Tartışma Usulü,[8] (M. Kara ile ortak)

Telif eserler

 • İslâm'da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış[9]
 • İslâm-Siyaset İlişkileri[10]
 • İslâm Düşüncesinin Yapısı[11]
 • İslâm'da Emir ve Yasakların Hikmetleri
 • İslâm Açısından Müzik ve Sema[12]
 • İslâm'da Mürşid ve İrşad Faaliyeti
 • İslâm'da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler[13]
 • İbni Arabi
 • Bayezid Bistâmî
 • Fahreddin Râzî
 • İbn Haldun[14]
 • Tasavvuf ve Tarihi, (S. Eraydın, M. Demirci, K. Yaylalı ile ortak)
 • Tasavvuf Terimleri Sözlüğü[15]
 • Sûfî Gözüyle Kadın[16]
 • Tasavvuf ve İnsan
 • Dört Kapı, Kırk Eşik[17]
 • İran'a ve Turan'a Seyahat[18]
 • Tasavvuf Kültüründe Keşif ve Keramet[19]

Ders kitapları

 • Kelâm Dersleri, 1969
 • Akâid ve Kelâm, 1981 (Fuat Kavukçu ile ortak)
 • İslâm'da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler, 1992

Makale ve ansiklopedi maddeleri

 • "Kâşânî", "Gazâlî", "Hallâc-ı Mansûr", "Kuşeyrî", "Hucvirî" maddeleri, TDV İslam Ansiklopedisi
 • "İbn Teymiye", İbn Teymiye Külliyâtı, c. I, 1986
 • "İbn Teymiye'de Mantık Meselesi", İslâmî Araştırmalar, 1987-4
 • "Tasavvuf Karşıtı Akımlar ve İbn Teymiye'nin Tasavvuf Felsefesi", İslâmiyât, 1999-3.

Bunların dışında Nesil, Hareket, Dergâh, İslamiyât, İslâmî Araştırmalar, Köprü, Rahle, Türkiye Günlüğü, Yeni Dünya, Keşkül dergilerinde ve Milliyet gazetesinde makaleleri ve yazıları yayınlanmıştır.

Ödülleri

 1. Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü, Çeviri dalında, İbn Haldun'dan yaptığı Mukaddime çevirisiyle, 1982.[20]
 2. Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü, Gezi dalında, İran'a ve Turan'a Seyahat kitabıyla, 2002.[21]
 3. Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü, Nuri Pakdil ve Ahmet Yaşar Ocak'la beraber, 2011.[22]

Öğrencileri

Yetiştirdiği öğrencilerden Prof. Dr. Mustafa Kara özellikle tasavvuf tarihi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.