Molla Abdülvacid

Molla Abdülvâcid Bin Mehmed (d. Meşhed; ö. 1434, Kütahya). Tefsîr, hadîs, astronomi, edebiyat ve fıkıh âlimi.

Molla Abdülvâcid Bin Mehmed
Doğum ?
Meşhed, İran
Ölüm 1434
Kütahya
Kariyeri
Dalı Astronomi, Hadis, Edebiyat
Çalıştığı kurumlar Vacidiye Medresesi
Etkilendikleri Kutbeddin Şirazî, Nasîrüddin Tûsî

Horasan eyaletinin merkezi olan Meşhed kendinde doğduğu söylenir. Seyahat yoluyla Anadolu'ya gelmiş, Germiyanoğulları zamanında[1] Kütahya'da Umur Bey Medresesi müderrisliğine tayin edilmiş ve ölümüne kadar orada kalmıştır. Vefatı 1434 senesinde olup kabri medrese içindedir.

Molla Abdülvâcid, fıkıh, tefsir, hadis ve edebiyatta zamanın önemli âlimlerinden olup fıkıh hakkında Nükaye ismindeki esere Nükayet-ül Fıkıh-ül Vâcidiyye ismini vermiş ve bu eserini 1403 senesinde tamamlamıştır. Kendi el yazması olan nüsha Fatih Kütüphanesi'ndedir. Bundan ayrıca Fenârizâde Mevlâna Mehmed Şah Efendi için manzum usturlap risalesini tertip etmiş; Çağminî'nin astronomiye dair Mülahhâs eserini şerh etmiştir.[2] Molla Vâcid ta'lik yazı yazmada kabiliyetli olup bu sanatı Hattat Sultan Ali'den öğrenmiştir.

Molla Abdülvâcid'in uzun müddet ders okuttuğu Umur Bey Medresesi kendisinden sonra Vâcidiye Medresesi ismini almıştır. Halk, kapısının demir olmasından dolayı Demirkapı Medresesi de der.[3]

Kaynakça

  1. Kamusü'l alâm Kanunî Sultan Süleyman zamanında Horasan'dan geldiğini yazıyorsa da yanlış olup Germiyanoğlu Süleyman Şah zamanında gelmiştir
  2. Mecdî Efendi, Şakâyık-ı Nu’mâniyye tercümesi, s, 66
  3. Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 212
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.