Humbaba

Humbaba (Asurda yazılışı) veya Huwawa (Babil), Akad mitolojisindeki canavarımsı bir devdir. Tanrıların yaşadığı sedir ormanının bekçisi, koruyucusudur. Yüzü aslan yüzüdür.

Huwawa veya Humbaba Hititler ve Hurriler'de Kupapa'dır, ki Kibele olarak Yunan ve Arap dillerine evrilmiştir. Öz olarak mitolojinin belirttiği gibi bir dev değil, bir Tanrıçayı, onun da ötesinde atatanrıçayı temsil eder. Gılgamış destanında geçtiği gibi anatanrıçadan kopup gelen ve uygarlaşmanın akabinde ona ihanet eden kişi Enkidu'dur. Gılgamış destanı Huwawa'yı öldürmekten korkar, zira ona yabancıdır. Fakat Enkidu, onu bilmekte, tanımaktadır. İhanetin mantığı içinde düşünülürse Enkidu'nun yaşaması için Huwawa'nın ölmesi zorunludur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.