Taksir

Taksir, ceza hukuku anlamında "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir" (Türk Ceza Kanunu madde: 22/2). Ceza kanununda açıkça belirtilmediği sürece taksirli hareketle işlenen bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz.

Taksir türleri

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte aynı zamanda bilinçsiz taksir ve bilinçli taksir ayrımı da yapılmaktadır. Bilinçsiz taksir, TCK m. 22/3 uyarınca "önceden öngörülebilecek bir durumu öngörememek sonucunda taksirle suç işlenmesi durumuna" denmektir. Bilinçli taksir ise TCK m. 22/3 uyarınca "kişinin neticeyi öngördüğü hâlde öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde" mevcuttur. Bu durumda taksirle işlenen suçta ceza ağırlaştırılır.

Taksirin koşulları

Taksirle işlenmiş olan bir fiilin cezalandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların mevcut olması gerekir:

  • Ceza kanununda fiilin taksirle işlenmesi halinde cezalandırılacağının açıkça belirtilmesi
  • Failin dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlali
  • Taksirle işlenen fiilin neticesinin öngörülebilir olması
  • Taksirle işlenen fiilin faile objektif olarak isnat edilebilmesi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.