Kalkaşendî

Kalkaşendî (1355 - 1418), Arap devlet adamı, din ve tarih bilgini.

1355 yılında Kahire yakınlarındaki Kalkaşend köyünde doğdu. Eğitim için İskenderiye şehrine gitti. Buradaki temel ilimlerin yanında Şafii fıkhı üzerine eğitim aldı. 1376'da icazet alarak ders vermeye başladı. Şafii fıkhı konusunda uzman olduğu için kadılık görevinde bulundu.

1398'de bağlı olduğu Memluk Devleti hükümdarı Berkuk zamanında devletin yazışmalarını yapan kurumun yöneticiliğini yaptı. Bu görevde ölümüne kadar kaldı.

Eserleri

  • Subhu'l-A'şa
  • Nihayetü'l-Ereb - Arapların soyları, tarih ve kültürleri hakkındadır.
  • Kalaidu'l-Cuman -Yukarıdaki eserin devamı niteliğindedir.
  • Kavakibü'd-Durriye
  • Hilyetu'l-Fadl
  • Şerhu Camii'l-Muhtasarat
  • Davu's-Subh

Kaynakça

  • Ramazan Kazan, El-Kalkaşendî'nin Subhu'l-A'şa Adlı Eseri ve Edebi Özellikleri, 2003
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.