Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu[2] ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi[3] ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmekle sorumlu olan bakanlık.

Türkiye Cumhuriyeti
Millî Eğitim Bakanlığı
MEB
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 1920
Önceki kurum
Türü Bakanlık
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Adres 06640 Çankaya, Ankara
Yıllık bütçe ₺146.920.234.000 (2021)[1]
Yönetici(ler)
Web sitesi meb.gov.tr

Görevleri

Millî Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:[3]

 1. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek.
 2. Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
 3. Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek.
 4. Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.
 5. Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
 6. Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
 7. Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek.
 8. Yurt dışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek.
 9. Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak.
 10. Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 11. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı birimler

Merkez teşkilatı

 • Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Taşra teşkilatı

Yurt dışı Teşkilatı

 • Büyükelçiliklerin Eğitim Müşavirlikleri

Millî Eğitim Bakanları

Yayınları

Bakınlar tarafından yayımlanan Tebliğler dergisinde, yönetmelikler ve tüzükler yer alır. Yayınlar Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olup Türkiye'de eğitim ile ilgili tüm yasal gelişmeleri sunar. Dergiler Türkiye sınırları içindeki bütün öğretmenler tarafından okunup imzalanır.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.