Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, ulaştırma ve altyapı işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Türkiye Cumhuriyeti
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı
UAB
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 27 Mayıs 1939
Önceki kurum
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Türü Bakanlık
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Adres Hakkı Turayliç Cad. 5
Emek, Ankara
Yıllık bütçe ₺49.133.659.000 (2021)[1]
Yönetici(ler)
Web sitesi uab.gov.tr

Tarihçe

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulus, Ankara

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde birlikte yürütülen Nafıa Vekaleti, bir bölümü de İktisat Vekaletine bağlı olarak yürütülen Haberleşme ve Ulaşım hizmetleri 27 Mayıs 1939 yılında Ulaştırma Bakanlığı adı altında tek çatıda toplanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulaştırma ve haberleşmede ihtiyacın artması sonucu 27 Haziran 1945 tarihinde 4770 sayılı Kuruluş Kanunu ile Ulaştırma Bakanlığı'nın hizmet ve yetki sınırları genişletilmiştir.

13 Aralık 1983 tarihinde 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hızlı gelişen ulaşım ve haberleşme sektörüne yeni bürokratik düzenlemeler yapılmıştır.

9 Kasım 1986 tarih ve 3322 sayılı kanunla DLH (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Bayındırlık Bakanlığı'ndan Ulaştırma Bakanlığı bünyesine katılmıştır.

10 Ağustos 1993 tarih ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Denizcilik Müsteşarlığı kurulmuş ve deniz sektörü ile Ulaştırma Bakanlığının ilgisi kesilmiştir.

27 Kasım 2002 tarih ve 24949 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili İşlem" uyarınca Deniz Müsteşarığı ve KİT Statüsündeki Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanmıştır.

1 Kasım 2011 tarih ve 28102 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca ismi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değişmiş ve 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Resmî Gazete'de yayımlanan tezkere ile İzmir milletvekili Binali Yıldırım bakan olarak atanmıştır.

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK ile bakanlığın adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değiştirildi.[2]

Görevleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:[3]

 1. Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen hedefleri uygulamak.
 2. Havacılık sanayi ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi, havacılık sanayi ve uzay biliminin geliştirilmesi ile uzaya yönelik yeteneklerin kazanılması hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli havacılık sanayi ve uzay teknolojileri ile uzay politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
 3. Uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermek, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek ve bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmek.
 4. Ulaştırma ve denizcilik iş ve hizmetleriyle ilgili altyapı, şebeke, sistem ve hizmetleri; ticari, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, teknik gelişmelere uygun olarak planlamak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve geliştirmek.
 5. Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulmasını sağlamak.
 6. Evrensel hizmet politikalarının, ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek.
 7. Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek.
 8. Uydu ve hava araçları tasarım ve test merkezleri, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil havacılık sanayi, uzay teknolojileri ve uzayla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, araç ve gereçleri yapmak, yaptırmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek ile bunların yurt içinde tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak, bu amacın gerçekleşmesini uygun teşviklerle desteklemek, bu teşviklere ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hususlarda ilgili ticari, sanayi ve eğitim kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 9. Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, havacılık ve uzay teknolojileri iş ve hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşmalar yapmak ve bu alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat uyumunu sağlamak.
 10. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı birimler

Merkez Teşkilatı

 • Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
 • Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
 • Haberleşme Genel Müdürlüğü
 • Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı
 • Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Taşra Teşkilatı

 • Bölge Müdürlükleri

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanları

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.