Kadı Abdülcebbar

Kadı Abdülcebbar (Arapça: القاضي عبد الجبار; d. (?), Hemedan - ö. 1025, Rey), Mutezile kelamcısı ve Şafiî mezhebi fakihi.

Kadı Abdülcebbar
Doğum Hemedan
Ölüm 1025
Rey

Hayatı

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 932-937 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. İlk eğitimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra Basra'ya giderek Mutezile alimlerinden eğitim aldı. Bu alimlerin tesiriyle itikatta Eş'arilik mezhebinden Mutezile mezhebine geçti. Daha sonra Bağdat'a giderek itikatta Mutezile, fıkıhta Hanefî mezhebine bağlı olan Ebu Abdullah el-Basrî'den ders almak istedi ancak Ebu Abdullah el-Basrî kendisine Şafii mezhebinde kalmasını söyleyerek talebeliğe kabul etmedi.[1] Büveyhîlerin hükümdarının danışmanı Sahib bin Abbad'ın daveti üzerine İsfahan'a gitti. İlim ve meclis sohbetlerine katılarak bazı Ehl-i Sünnet alimleriyle ilmi münakaşalarda bulundu. Ardından Sahib bin Abbad vezir olunca kendisini Rey'e davet ederek kadılkudâtlık makamına tayin olunmasını sağladı. Sahib bin Abbad'ın ölümünün ardından Büveyhî hükümdarının emriyle 995'te görevinden azledildi. Hayatının geri kalanını eser telif ederek ve eğitimle ilgilenerek geçirdi. 999'da hacca gitti. 1025 yılında Rey'de öldü.

Eserleri

  • Müteşabihü'l-Kur'an
  • Tenzihü'l-Kur'an
  • Tesbitü delaili'n-nübüvve
  • el-Muğni
  • el-Muhtasar fi usuli'd-din
  • Fazlü'l-i'tizâl ve Tabakatü'l-Mu'tezile

Kaynakça

  1. Metin Yurdagür, TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 24, sayfa: 103

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.