Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar; eğitim hakkı, barınma hakkı, yeterli bir yaşam standardı hakkı, sağlık hakkı ve bilim ve kültür hakkı gibi sosyoekonomik insan haklarıdır. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, uluslararası ve bölgesel insan hakları güvenceleri ile tanınmış ve koruma altına alınmıştır. Üye ülkeler söz konusu haklara saygı göstermek, korumak, gerçekleştirmek ve gerçekleşmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak konularında hukuken sorumludurlar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yer verilmiştir. Uluslararası hukuk alanında ana kaynak ise Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'dir. (ESKHUS) Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi de ESKHUS'da tanınan hakların çocuk ve kadınlarla ilgili kısmını korumaktadır. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ekonomik, sosyal ve kültürel haklar konusunda ırk ya da etnik köken konusunda ayrımcılık yapılmasını yasaklamaktadır. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, makul barınma hakkının ihlali de dahil olmak üzere engelli olunmasına dayanan her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.