Aşırı sol

Aşırı sol (Radikal sol ya da İngilizcesiyle far-left), komünist ve sosyalist siyasi partilerin solunda yer alan ve statükoyu reddeden, tam devrim yanlısı hareketlerin tümü. Köklü yapısal reformlardan yanadır. Kamu özgürlüklerine bağlı sosyalizm; üretim ve değişim araçlarının kollektifleştirilmesinden yana olan Marksist-Leninist-Maoist komünizm aşırı sola bir örnektir. Genellikle liberal demokrasiyi reddeder ve doğrudan eylemi savunur.[1]

Bununla beraber Karl Marx komünist sisteme geçişin sadece proletarya devrimi ile mümkün olabileceğini, daha sonraki dönemlerde üretim ve kitle iletişim araçlarının devlet elinde bulundurulmasıyla eşitlikçi bir toplumun oluşacağını ve bir süre sonra 'devletin söneceğini' yani yok olacağını belirtmiştir. Anarşistler ise devletin bir an evvel yok edilmesini ve insanların kendi dayanışma sistemleri içerisinde yaşamasını savunurlar.[2]

Aşırı sol kanat siyasette din ve milliyet anlayışı arka plandadır. Her türlü milliyetçiliği reddeder. Çünkü bütün insanların tek çatı altında dayanışma içerisinde yaşamasını savunur. Tam eşitlikçidir. Sınıf çatışmalarını yok etmek, daha doğrusu sınıfsız bir toplum oluşturmak için ekonomik taleplerin eşit dağıtımını savunur. Bu yönüyle sosyal demokrasiden ayrılır. Çünkü, sosyal demokrasi sosyal adaletin ve eşitliğin ılımlı ve çalışma şartlarına göre dağıtımını savunur. Ayrıca sosyal demokraside özel mülkiyet anlayışı da mevcuttur. Karl Marx'ın din konusundaki görüşleri ise açıktır. KarӀ Marx, bunu şöyle dile getirmiştir: "Din, kalpsiz dünyanın kalbidir. O bütün insanları dünyanın acılarından ve elemlerinden uzaklaştırır, rahatlatır. İnsanı devrime giden yoldan alıkoyar. Din adeta bir afyondur."[3]

Anarşizm, Otonomizm, Komünalizm, Komünizm, Marksizm, Leninizm, Stalinizm, Troçkizm, Maoizm aşırı sol kanat siyasetin unsurlarındandır.[4]

Dipnotlar ve kaynaklar

  1. Büyük Larousse 20.cilt sayfa 10653
  2. Siyaset (Andrew Heywood)
  3. Das Kapital(Karl Marx)
  4. Siyaset,(Andrew Heywood)

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.