Yuhanna cümleciği

Yuhanna cümleciği[1] Yeni Ahit'te 1. Yuhanna'nın birinci mektubunda (5:7-8) geçen bir cümle. Batı edebiyatında bu cümle Comma Johanneum, Yuhanna koması, Göksel Tanıklar, 1. Yuhanna 5:7 veya 1. Yuhanna V:7 olarak bilinir. Bu cümlenin orijinal Yeni Ahit'te var olmayıp Hristiyanlıktaki teslis inancına doktrinel temel sağlamak için teslisçi din adamları tarafından sonradan eklendiği 1500'lerden bugüne savunulagelmiştir. 1. Yuhanna 5:7-8'deki Yuhanna cümleciği:

tanıklık edenler üçtür; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bunların üçü birdir.

Yuhanna cümleciğinin orijinal Yunanca metinlerde olmadığına ilk dikkati çeken kişi Desiderius Erasmus'tur. Yuhanna cümleciğinin düzmece olduğunu savunan Desiderius Erasmus'un bazı yapıtları o devrin baskın dini otoritesi Katolik Kilisesi'nin teslis doktriniyle örtüşmediğinden dolayı Katolik Kilisesi, Erasmus'un bazı eserlerini Index Librorum Prohibitorum 'a (Yasak Kitaplar Dizini'ne) dahil etti.

Kökeni

Doktrinel meseleler

Eldeki en eski iki el yazması İncil'den birisi olan Sina Yazması'nda 1. Yuhanna 5:7-9. Metinde Yuhanna cümleciği yoktur. Mor ile renklendirilmiş kısımda şu yazar: "Üç tanık vardır, Ruh ve su ve kan"

Birlemecilerden Theophilus Lindsay, Yuhanna cümleciğinin sahte olduğunu savunarak şunları dile getirir:

"Kitap'tan bir ibare...üç kişinin bir Tanrı olduğuna, Birlik halindeki Teslis'e kanıt görünümü arzediyor olarak getirilebilecek tek ibare 1. Yuhanna 5:7'dir"[2]

Kanıtlar

Erken dönem yazarlarının hiç bahsetmemesi

İskenderiyeli Klement, Tertullian, Jerome, Augustine, Leo, Origenes, Cyprianus ve Atanasios eserlerinde Yuhanna cümleciğinden bir kez bile bahsetmezler. Onların bu cümleden bahsetmemeleri, onun orijinal İncil'de olmayıp sonradan eklendiğini savunanların en başta gelen dayanaklarındandır.

Kaynakça ve Notlar

  1. Cümleciğin karşılığı Yunanca'da κόμμα [koma] olarak geçer. Eski Yunan edebiyatında toplam sekiz heceden uzun olmayan ibarelere κόμμα denirdi. Koma, özne ve yüklemden oluşan kısa bir cümledir.
  2. Vindiciiœ Priestleianœ, s. 227, 1788.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.