Sri Lanka Parlamentosu

Sri Lanka Parlamentosu (Seylanca: ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව), Sri Lanka'nın 225 üyeli tek yasama meclisi. Parlamento üyeleri, genel oyla beş yıllık dönem için orantılı olarak seçilir. Parlamento tüm kanunları yapma yetkisini elinde tutar. İngiliz Parlamentosu'nu taklit ediyor.

Sri Lanka Parlamentosu
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
இலங்கை பாராளுமன்றம்
16. Sri Lanka Parlamentosu
Tür
Tür
Yapı
Sandalye 225
Siyasi gruplar

Hükümet SLPFA (150)

 •      SLPP (145)
 •      EPDP (2)
 •      TMVP (1)
 •      SLFP (1)
 •      NC (1)

Muhalefet UNF (57)

 •      SJB (54)
 •      UNP (1)
 •      ACMC (1)
 •      SLMC (1)

Diğer(18)

 •      ITAK (10)
 •      JJB (3)
 •      AITC (2)
 •      OPPP (1)
 •      TMTK (1)
 •      MNA (1)
Görev süresi
5 years
Seçimler
Nispi temsil sistemi
Son seçim
5 Ağustos 2020
Toplantı yeri
Sri Lanka Parlamento Binası, Sri Jayawardenapura-Kotte
Website
parliament.lk

Kaynakça

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.