Hem

Hem, Hemoglobinde bulunan demirli-porfirin proteindir. Hemoglobinin prostetik grubudur. Metalloporfirinler (Metal + porfirin) grubundandır. Hem vücutta başlıca kemik iliğindeki olgunlaşmamış Eritrositlerde ve karaciğerde sentezlenir. Olgunlaşmamış eritrositlere eritroblast adı verilir.

Hem b'nin yapısı

Görevi

Hem sentezi bozulduğunda

  1. Anemi ortaya çıkar.
  2. Biriken porfirinler vücutta toksik etki yapar.

Hem sentezinde

  1. Porfobilinojen ve ALA izomeri birikmesi karın ağrısına neden olur.
  2. Ayrıca vücutta kabızlık, kusma, kardiyovasküler ve nöropatik sistemlerde bozukluk ortaya çıkar.

Sentezi

Sitoplazma ve mitokondride hem sentezi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.