Senozoik

Senozoik Zaman, bir önceki zaman olan Mezozoik Zamanı sonlandıran K/T Olayı'nın hemen ardından, yaklaşık 65 milyon yıl öncesinden başlayan ve günümüze kadar süren jeolojik zaman dilimidir.

Paleojen, Neojen ve Kuaterner olarak üç alt döneme ayrılan Senozoik boyunca yeryüzü iklimi giderek soğur ve kuraklaşır, deniz seviyeleri düşer. Aralıklarla yaşanan pek çok buz çağı görülür.

İklimin kuraklaşmasının bir sonucu olarak orman alanları daralırken bu geniş arazilerde, kurak iklim koşullarına uyum sağlayan geniş otlak alanlar ve savanlar oluşur. Bu tür bitkilerle beslenen otçul (omnivor) canlılar olarak memeliler de tür çeşitliliği ve yaygınlık olarak evrimsel bir açılım gösterirler. Keza, bu canlılarla beslenen etçil (karnivor) memeliler yaygınlaşır.

Denizlerde omurgasızların ve balıkların, karalarda ise sürüngenlerin evrimsel gelişimleri, Senozoik Zaman'ın başlarında sona ererek bu canlılar bugünkü biçimlerini almışlardır. Memelilerin, kuşların ve otsu bitkilerin evrimleri ise dönem boyunca sürmüş, memeliler tüm gezegende baskın tür olmuşlardır. Karalarda başlayan bu memeli evrimi zaman içinde denizlere de sıçramıştır.

Kaynakça

Ayrıca bakınız

Önce gelen Proterozoik Devir 542 myö - Fanerozoik Devir - günümüz
542 myö - Paleozoik - 251 myö 251 myö - Mezozoik - 65 myö 65 myö - Senozoik - günümüz
Kambriyen Ordovisyen Silüryen Devoniyen Karbonifer Permiyen Trias Jura Kretase Paleosen Neojen Kuaterner
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.