Mekansal Bilişim

Sadece iki kelime ile ifade edilen aslında anlam olarak çok geniş kapsamı olan 'Mekansal Bilişim (Spatial Informatics)';

 • Arazide veri toplamadan, internet portalda uygulamalara ve karar-verme süreçlerine kadar olan tüm aşamalarda mekansal birlikte işlerliği, entegrasyonu ve mekansal bilginin en uygun kullanımını sağlayan mekansal bilginin e-döngüsüdür.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm fonksiyonlarını mekansal mekansal veriye/bilgiye ulaşılabilirliğin arttırılmasında, birlikte işlerliğinin yükseltilmesinde, paylaşımının kolaylaştırılmasında ve entegrasyonunun sağlanmasında kullanılmasıdır.
 • Mekansal veri ve bilgilerin yapısını, özelliklerini ve yönetilmesini inceleyen, mekansal veri altyapısı gibi mekansal altyapıları oluşturan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm fonksiyonlarını kullanarak her türlü mekansal bilgileri elde eden, depolayan, düzenleyen (sınıflandıran ve nitelendiren), entegre eden, yöneten, değerlendiren/işleyen, modelleyen, analiz eden, görselleştiren, yeniden üreten, portaller/portletler üzerinden sunan, paylaşan, karar-destek/karar-verme süreçlerinde kullanılmasını sağlayan disiplindir.
 • Tüm bunların gerçekleştirilmesine yönelik mekansal veritabanlarının geliştirilmesi, verilerin ve bilgilerin yönetimi, mekansal bilgi sistemlerinin tasarımı, bütünleşik harita ve harita bilgileri üretim tekniklerinin geliştirilmesi, insan-bilgisayar-uygulama-servis etkileşimlerinin kurulması, simülasyon, modelleme tekniklerinin ve jeoistatistik yöntemlerinin geliştirilmesi, kablolu ve kablosuz ağ teknolojileri kullanılması vb. gerekli bilişim ve iletişim altyapılarıyla yakından ilgilenen,
 • jeodezi, ölçme, kartografya, uzaktan algılama, fotogrametri, mekansal bilgi sistemleri, görüntüleme, navigasyon, konum belirleme, GNSS, karar-destek sistemleri, telemetri, ileri hesaplama, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik vb. disiplin, yöntem ve teknikleri entegre eden,
 • farklı kurum, disiplin ve projeler arasında bilgi ve uygulamaların e-paylaşımını sağlayan displinlerarası disiplindir.

Mekansal Bilişim, mekansal bilginin e-döngüsüdür.

Mekansal Bilişimin ilgi alanına giren konu başlıkları genel olarak aşağıdaki şekildedir:

 • Mekansal veri/bilgi altyapıları
 • Çok boyutlu dijital mekansal verinin/bilginin çoklu gösterimi, internet üzerinden sunumu ve paylaşımı, yönetimi
 • Metaveri kullanımı, paylaşımı ve yönetimi
 • Mekansal veri modellerinin ve veritabanlarının oluşturulması
 • Dağıtık, çok amaçlı bilgi sistemlerinin gereksinimlerinin karşılanması
 • Mekansal veri standartları çalışmalarının izlenmesi, uyarlanması, yenilerinin önerilmesi (ISO TC211, ISO TC19115-19119-19139, OGC standartları gibi)
 • Semantik İnternet teknolojileri, semantik birlikte işlerlik, ontoloji, internet servisleri, internet madenciliği, karar-verme, servise dayalı mimari.

Türkiye'de yukarıda ifade edilen konulara ilgi gösteren ve bu yöndeki çalışmalarda etkin rol üstlenen kişi, kurum ve kurluşların ortakalaşa ürettikleri ve paylaştıkları oluşum 'Mekansal Bilişim İnisiyatifi 'dir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.