Kamu İhale Kurumu

Kamu İhale Kurumu (KİK), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiğilini haiz bir devlet kurumu. Kamu kesiminin piyasadan mal ve hizmet satın almak için kendi başına yaptığı işlemlerde denetimi artırmak ve bu işlemlerin piyasa koşullarında gerçekleşmesini sağlamak için IMF'nin yönlendirmesiyle kurulan Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.[3] Kurumun merkezi Ankara'dadır.

Kamu İhale Kurumu
Kurumun logosu

Kurumun girişindeki anıt
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 22 Ocak 2002) (2002-01-22)[1]
Adres Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat / Ankara
Yıllık bütçe ₺100.000.000 (2020)[2]
Yönetici(ler)
  • Hamdi Güleç, Başkan
Web sitesi Kamu İhale Kurumu Genel Ağ Sayfası

Kurum teşkilatı; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.

Kamu İhale Kurumu, kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yetkilerini kurul vasıtasıyla kullanır.

Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.[4]

Görevleri

4734 sayılı Kanununa göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:[4]

  • İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.
  • Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.
  • İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.
  • Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.
  • Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.
  • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
  • İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.
  • Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak.
  • Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.