Congolos

Congolos - Türk ve Anadolu halk inancında Kayıp Cini. Kışın en soğuk zamanında ortaya çıkar. Evin kapısına gelerek dışarıdan, içeride bulunanlardan birisinin adını seslenir ve peşine takarak götürüp o kişiyi kaybeder. Bir daha o kişiden haber alınamaz. Kapı ve pencere önüne pancar yemeği koyulursa musallat olmaktan vazgeçeceğine inanılır.

Yozgat halk inanışında kışın en soğuk zamanında (mahalli takvimde zemheri ayında) ortaya çıkan hayali bir yaratığın adı olup bir karakoncolos varyantıdır. Evin dışarıdan içerdekilerin adını söyleyerek seslenmekte peşine takılanlrdan bir daha haber alınamamaktadır. Evlere musallat olmasını önlemek için kapının dışına pancar yemeği konulması adettendir.

Mekir

Mekir - Aldatıcı Yaratık. Congolos'a çok benzer. İnsanlara kandırıp, hile yaparak tanıdığı bir kişinin kılına bürünür veya tanıdık birisinin sesiyle kişiyi çağırıp götürerek kaybeder. Sözcük Arapça kökenli olup mekr (hile, aldatma) kökünden türemiştir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.