Davanın ihbarı

Görülmekte olan bir davadan hukukî durumu etkilenecek olan üçüncü kişinin, davanın taraflarından birisince davanın varlığından haberdar edilmesine davanın ihbarı denir. Görülmekte olan davadaki taraflardan birisi davayı kaybettiğinde, üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa ya da kendisi üçüncü kişiye karşı rücu davası yoluna gidecekse, onu davadan haberdar eder.

Davanın ihbarının amacı, üçüncü kişinin fer'î müdahil sıfatıyla ihbarda bulunan tarafın yanında yer alıp onun davayı kazanabilmesi için hukuksal destek sağlamasıdır. Dava kendisine ihbar edilmiş olan üçüncü kişi, aynı şartlarda davayı bir başkasına ihbar edebilir. Buna usul hukukunda "ihbarın tevalisi" denmektedir. Böylece bir zincirleme ihbar gerçekleşmiş olur.

Davanın ihbarı yazılı şekle bağlıdır. İhbarın mutlaka mahkeme aracılığıyla yapılması gerekmez. Noter aracılığıyla da ihbar yapılabilir. İhbarname, ihtarname düzenlemek, noterlerin görevleri arasındadır. Davanın ihbarı, tahkikat evresi tamamlanıncaya kadar geçen dönem içerisinde yapılabilir. Tahkikat aşamasından sonra davanın ihbarı yapılamaz.

İhbar yazısında, ihbar sebebinin gerekçeleriyla ortaya konması ve davanın hangi aşamada olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunların amacı, üçüncü kişinin davaya müdahale konusunda karar verebilmesine yardımcı olmak içindir. Genellikle dilekçelerin teatisi evresinden sonra dava ihbar edilmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.